Informacje prawne

 1. Ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów firmy Water Purification w regionie EMEA

 2. Certyfikaty zgodności

 3. Nadzór korporacyjny

 4. Polityka prywatności

 5. Warunki użytkowania

 

Ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów firmy Water Purification w regionie EMEA

wprowadzenie

Niżej podane ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów na terenie Europy regulują sprzedaż towarów i/lub usług sprzedawanych lub dostarczanych przez firmę Pentair (Pentair Water Belgium BVBA, Pentair Water France SAS lub Pentair Water Italy Srl) zwaną w niniejszym dokumencie „Sprzedawcą”, natomiast nabywca jest określanym w niniejszym dokumencie mianem „Nabywcy”.  Strony uzgadniają, że nawet w przypadku gdy „Ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów na terenie Europy” nie zostaną dołączone do każdego produktu sprzedawanego przez Sprzedawcę, niniejsze Ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów na terenie Europy mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży realizowanych przez Sprzedawcę do momentu przekazania Nabywcy przez Sprzedawcę nowych warunków i zasad.

AKCEPTACJA

Umowa ta zostaje uznana za zawartą wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia zawierającego niniejsze Ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów na terenie Europy (odniesienie do nich) lub też zgodnie z innymi postanowieniami pisemnych uzgodnień Sprzedawcy i Nabywcy. Zamówienie Nabywcy podlega akceptacji wyłącznie na poniższych warunkach i zasadach. W przypadku niezgodności warunków wyszczególnionych w zamówieniu Nabywcy z niniejszymi warunkami będą one stanowić kontrofertę i Nabywca zaakceptuje warunki Sprzedawcy, chyba że powiadomi on Sprzedawcę o innej decyzji w ciągu trzech (3) dni od otrzymania potwierdzenia Sprzedawcy. Niniejsze warunki i zasady dodatkowo mają zastosowanie do jakiejkolwiek innej umowy (w formie pisemnej lub innej) zawartej między Sprzedawcą a Nabywcą. Jakiekolwiek dodatki lub modyfikacje którychkolwiek z niniejszych warunków lub zasad mają zastosowanie wyłącznie w przypadku sporządzenia w formie pisemnej i podpisania przez obie strony. Ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów na terenie Europy stanowią całość umowy zawartej przez Sprzedawcę i Nabywcę w zakresie kupna i sprzedaży towarów i/lub usług widniejących na potwierdzeniu Sprzedawcy zamówienia Nabywcy i zastępują one wszelkie inne oferty i wyceny.

OFERTY — WYCENY

O ile w wyraźny sposób nie podano inaczej, wszystkie oferty sporządzone przez Sprzedawcę są pod wszelkimi względami wolne od zobowiązań do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Wszelkie informacje zawarte w katalogach, prospektach, cennikach i jakichkolwiek innych dokumentach mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca lub producent ma prawo do modyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE

Obowiązuje wymóg zamówienia minimalnego w kwocie 200 EUR lub 250 USD; do wartości zamówień poniżej 200 EUR lub 250 USD zostanie doliczona opłata 30 EUR lub 40 USD.

OPIS PRODUKTÓW

Jedyne specyfikacje objęte umową stanowią specyfikacje potwierdzone pisemnie przez Sprzedawcę i w przypadku braku potwierdzenia żadnych tego rodzaju specyfikacji pisemnie obowiązują standardowe specyfikacje Sprzedawcy (do określenia według jego uznania).

DOSTAWA

Proponowana/proponowane przez Sprzedawcę data(-y) dostawy mają charakter wyłącznie szacunkowy ze strony Sprzedawcy i w żadnym wypadku nie są wiążące. O ile w wyraźny sposób nie uzgodniono inaczej, Nabywca niniejszym nie może jednostronnie anulować dostawy z powodu braku zgodności z datą dostawy; nie stanowi to również podstawy do jakichkolwiek rekompensat. O ile w wyraźny sposób nie uzgodniono inaczej, przesyłka jest dostarczana na zasadzie „ex-works Herentals (Belgia) do magazynów Sprzedawcy” lub „ex-works Romentino (Włochy) do magazynów Sprzedawcy” w zależności od warunków Nabywców na terenie strefy Schengen. Dostawca do Nabywców poza strefą Schengen odbywa się na zasadach „FCA Herentals (Belgia) do magazynów Sprzedawcy” lub „FCA Romentino (Włochy) do magazynów Sprzedawcy” w zależności od przypadku. Wszystkie dostawy uwzględniają standardowe opakowanie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych. We wszystkich przypadkach ryzyko związane z produktem zostaje przeniesione na Nabywcę w momencie dostawy, czyli po przekazaniu produktu do dyspozycji Nabywcy w magazynie Sprzedawcy.

CENY — PODATKI

O ile w wyraźny sposób nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny Sprzedawcy są ustalane na zasadzie „ex-works Herentals (Belgia)” lub „ex-works Romentino (Włochy) dla magazynów Sprzedawcy” w zależności od warunków Nabywców na terenie strefy Schengen lub na zasadzie „FCA Herentals (Belgia) dla magazynów Sprzedawcy” lub „FCA Romentino (Włochy) dla magazynów Sprzedawcy” w zależności od warunków Nabywców poza strefą Schengen. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany cen oraz dostawy bez powiadomienia. Wszystkie ceny Sprzedawcy są cenami netto i nie uwzględniają podatku, opłat, opłat celnych ani jakichkolwiek innych obciążeń nakładanych na produkty.

AKREDYTYWA

W przypadku konieczności zawarcia umów sprzedaży z zastosowaniem akredytywy stosowana jest procedura firmy Pentair. Wcześniej określona procedura w każdym przypadku może mieć zastosowanie w naszym dziale administracyjnym.

PŁATNOŚĆ — ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

Warunki płatności obejmują Przedpłatę (CIA), chyba że wskazano inaczej na zamówieniu. Uwagi i ograniczenia dotyczące faktury i/lub ogólnych podanych na niej warunków należy przesyłać za pośrednictwem zarejestrowanej poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku braku płatności w należytym terminie lub przed jego upływem od daty terminu zapłaty do faktury będą doliczane standardowe odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie bez powiadomienia de jure. Każdy bieżący miesiąc będzie obciążany jako pełny miesiąc. Dodatkowo kwota faktury zostanie powiększona o wszelkie opłaty wynikające ze wzrostu kosztów nałożone przez Sprzedawcę (takie jak koszty pracy i koszty administracyjne, związane z zarządzaniem dokumentacją i jej kontrolą, wpływ na zarządzanie finansowe itp.). Tego rodzaju rekompensata jest nakładana oprócz odsetek za przeterminowane płatności, kosztów postępowania i ewentualnej rekompensaty za szkody materialne i utratę zysków.
Czeki i weksle są ważne jako narzędzie płatnicze wyłącznie po pobraniu. Wszelkie powiązane koszty pokrywa Nabywca. Wypłata i/lub przyjęcie weksli lub innych zbywalnych dokumentów nie oznacza nowacji i nie oznacza odchylenia od ogólnych warunków. Koszty przyjęcia weksli pokrywa Nabywca.
W przypadku braku opłacenia faktury przez Nabywcę Sprzedawca jest upoważniony do odroczenia realizacji pozostałych zobowiązań wynikających z umowy. Wszystkie produkty, które nie zostały w pełni opłacone, pozostają w całości własnością Sprzedawcy; w tym wypadku wszelkie wpłacone zaliczki zostaną wykorzystane jako rekompensata wydatków i straty zysków.
W przypadku braku spłaty Sprzedawca zawsze jest upoważniony do wycofania produktów z posiadania przez Nabywcę. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z zalegającym z płatnością Nabywcą z wyprzedzeniem za pośrednictwem zarejestrowanej poczty elektronicznej i ustali siedmiodniowy termin płatności.

ANULOWANIE

Zgodnie z klauzulą „PRODUKTY WYTWARZANE NA PODSTAWIE SPECYFIKACJI NABYWCY” dotyczącą niniejszych warunków i zasad anulowanie zamówień przez Nabywcę może zostać przeprowadzone wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy. Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wydatki poniesione przez Sprzedawcę w związku z tego rodzaju anulowaniem lub minimalną opłatę anulowanie w wysokości 25% wartości zamówienia, w zależności od tego która z tych kwot jest wyższa. Zamówienia anulowane w okresie krótszym niż 10 dni przed zaplanowaną datą dostawy zostaną dokończone i rozliczone z uwzględnieniem ceny wynikającej z umowy.

PRODUKTY WYTWARZANE NA PODSTAWIE SPECYFIKACJI NABYWCY

Sprzedawca i Nabywca mogą uzgodnić, że Sprzedawca wytworzy produkty zgodnie ze specyfikacjami Nabywcy. W takim wypadku Sprzedawca i Nabywca wzajemnie uzgodnią konkretne szczegóły w formie pisemnej (na przykład w odniesieniu do specyfikacji, minimalnych wymogów zakupu, cen, czas trwania umowy itp.) tego rodzaju umowy. Ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów na terenie Europy nadal mają jednak zastosowanie do jakiejkolwiek tego rodzaju umowy. Dodatkowo Nabywca — niezależnie od tego rodzaju bardziej szczegółowej umowy — zawsze ponosi odpowiedzialność za wszelkie wydatki poniesione przez Sprzedawcę w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami Nabywcy, takimi jak między innymi wydatki poniesione w związku z oprzyrządowaniem (szablony, matryce, narzędzia, firmy i wykroje), wydatki związane z zamawianiem surowców, składników lub innych części oraz wszelkie inne zobowiązania podjęte przez Sprzedawcę; nawet w trakcie fazy przygotowawczej, przed złożeniem jakiegokolwiek wiążącego zamówienia przez Nabywcę. Nabywca nie jest upoważniony do anulowania jakiegokolwiek pojedynczego zamówienia tego rodzaju skustomizowanych produktów bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy i w każdym wypadku wyłącznie w ramach zobowiązania pełnego zwrotu kosztów na rzecz Sprzedawcy w związku z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Sprzedawcę w związku z zamówieniem i jego anulowaniem. Nabywca dodatkowo jest zobowiązany do nabycia i opłacenia wszystkich skustomizowanych produktów wytwarzanych przez Sprzedawca zgodnie z oddzielną umową lub wytwarzanych przez Sprzedawcę zgodnie z własnymi uzasadnionymi ustaleniami w razie braku obecności tego rodzaju oddzielnej umowy.

OPRZYRZĄDOWANIE

O ile nie podano konkretnych ustaleń pisemnych sporządzonych przez Sprzedawcę i potwierdzonych przez Nabywcę wszelkie rodzaje sprzętu (w tym między innymi szablony, matryce, narzędzia, firmy i wykroje) wykonane przez Sprzedawcę w celu wytworzenia produktów określonych przez klienta stanowią i będą stanowić wyłączną własność Sprzedawcy niezależnie od tego, że Nabywca mógł zostać obciążony wszelkimi lub częściowymi kosztami związanymi z takim sprzętem.

KONSTRUKCJA — PROJEKT — WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian projektu, specyfikacji i/lub konstrukcji swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia Nabywcy. Tytuł własności oraz pełna i nieograniczona własność oraz prawa do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących projektów, specyfikacji i konstrukcji podanych przez Sprzedawcę w każdym wypadku należą i będą należeć do Sprzedawcy. Firma Pentair nie dokonała weryfikacji możliwego istnienia praw własności intelektualnej stron trzecich, jakie mogą zostać naruszone w wyniku sprzedaży i dostawy produktów i firma Pentair nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powiązane straty lub szkody. Nabywca w wyraźny sposób przejmuje całe ryzyko związane z wszelkimi naruszeniami praw własności intelektualnej w wyniku ich zaimportowania.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI HANDLOWYMI

Niezależnie od wszelkich innych postanowień zawartych w zamówieniu lub Ogólnych warunkach zasadach sprzedaży produktów na terenie Europy Nabywca oświadcza, że nie dokona w sposób bezpośredni ani pośredni sprzedaży, ponownego eksportu ani przeniesienia jakichkolwiek produktów lub informacji technicznych lub też usług dostarczonych przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy do IRANU, KOREI PÓŁNOCNEJ, SYRII, NA KUBĘ i DO SUDANU PÓŁNOCNEGO łącznie z wszelkimi podmiotami lub osobami znajdującymi się na terenie tych krajów (zwanymi dalej: „Pozycją sprzedawcy”). W przypadku naruszenia przez dostawę produktów realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy przepisów eksportowych UE, Stanów Zjednoczonych, jakiegokolwiek innego obowiązującego prawodawstwa, jakiegokolwiek organu międzynarodowego lub Pozycji Sprzedawcy lub też, jeśli Nabywca w ciągu 7 dni od otrzymania żądania Sprzedawcy nie poda żadnych informacji na temat ostatecznego miejsca przeznaczenia oraz tożsamości użytkownika końcowego, Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez uprawnień Nabywcy do jakichkolwiek rekompensat.

SIŁA WYŻSZA

W przypadku działania siły wyższej zobowiązania związane z dostawą i pozostałe zobowiązania Sprzedawcy podlegają zawieszeniu. W takim wypadku Sprzedawca jest zobowiązany wyłącznie do dostawy tak szybko, jak będzie to możliwe. Żadnej ze stron nie dotyczą żadne wzajemne zobowiązania w przypadku wystąpienia siły wyższej. Do celów związanych z niniejszą umową siła wyższa oznacza: niemożliwe do przewidzenia okoliczności dotyczące osób i/lub materiałów, które uniemożliwiają wypełnienie umowy ze strony Sprzedawcy lub czynią je skrajnie trudnym lub kosztownym w taki sposób, że niezwłoczna realizacja bieżącej umowy nie może być wymagana od Sprzedawcy. Takie okoliczności obejmują między innymi: działania podejmowane przez rząd, awarie, korki drogowe i/lub problemy dotyczące transportu, zakłócenia dostawy gotowych produktów, surowców i/lub środków pomocniczych, strajki, lokauty, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, niemożliwe do przewidzenia przez obie strony utrudnienia techniczne itd.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Jeśli Nabywca nie opłaci faktur lub nie odbierze dostawy produktów lub będzie przejawiać oznaki niewypłacalności, na przykład bankructwa, braku zdolności do czynności prawnych lub dodatkowych czynności prawnych, układu majątkowego, płatności czekami bez pokrycia, proteście czeku itd. Sprzedawca jest upoważniony do zawieszenia realizacji swoich zobowiązań lub jednostronnego rozwiązania umowy oraz bez powiadomienia, za pomocą zarejestrowanej poczty elektronicznej, bez poręczenia sądowego i bez wpływu na prawo do rekompensaty.

JĘZYK

Prawomocny formularz aktualnych Ogólnych warunków i zasad sprzedaży produktów na terenie Europy zostanie sporządzony w języku angielskim.

NASZE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

W przypadku wykrycia objętych niniejszą gwarancją wad produkcyjnych lub materiałowych Produktów lub Części w obowiązującym okresie gwarancyjnym wedle własnego wyłącznego uznania w pełnej zgodności z jakimkolwiek roszczeniem gwarancyjnym wydamy Notę kredytową (CN) w kwocie równej oryginalnej cenie nabycia Produktu lub Części lub też wedle naszej decyzji dokonamy naprawy lub wymiany wadliwego Produktu lub wadliwej Części (w dobrej wierze uwzględnimy preferencje Nabywcy dotyczące wydania Noty lub też dokonania naprawy lub wymiany). Obowiązek dowiedzenia wszelkich wad produkcyjnych leży po stronie Nabywcy.
Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie pod warunkiem przekazania towarów wraz z oryginalną etykietą identyfikacyjną, z którą zostały dostarczone z siedzib firmy Pentair. Jeśli nie będzie ona dostępna (zostanie usunięta lub będzie nieczytelna) wszelkie uzgodnienia będą podlegać omówieniu z korespondentem firmy Pentair. Warunki niniejszej gwarancji podlegają obowiązkowym przepisom prawa i regulacjom prawnym mającym zastosowanie na terenie kraju, w którym dokonano nabycia Produktu lub Części.

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE GWARANTOWANE PRZEZ FIRMĘ PENTAIR EUROPE

 • Po aktywacji w aplikacji Scan&Service, przedłużenie gwarancji rozpocznie się natychmiastowo i będzie trwało przez wybrany okres.
 • W przypadku braku aktywacji, gwarancja zacznie się od dnia wysłania produktu i będzie trwała przez wybrany okres.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

 1. Wady niezgłoszone naszej firmie w obowiązującym okresie gwarancyjnym;
 2. Zanieczyszczenie membrany lub obecność osadu na membranie;
 3. Wszelkie elementy wytwarzane przez inne firmy i w wyraźny sposób oznaczone jako takie. Tego rodzaju elementy mogą być objęte gwarancją oryginalnych producentów. Dotyczy to także jakichkolwiek Części serwisowych wytwarzanych przez inne firmy, w tym między innymi silników, zestawów uszczelek, zestawów podkładek dystansowych, głowic przelewowych, połączeń i przyrządów solankowych lub jakichkolwiek Części innych producentów niż firmy Pentair;
 4. Problemy wynikające z braku zapewnienia zgodności z instrukcjami lub schematami instalacji, obsługi lub konserwacji lub też nieprawidłowa instalacja, obsługa lub konserwacja;
 5. Uszkodzenie spowodowane jakimikolwiek działaniami natury lub problemy wynikające z nadużycia, nieprawidłowego użycia, zaniedbania lub wypadku;
 6. Problemy wynikające w całości lub częściowo ze zmian, modyfikacji lub prób naprawy takich Produktów lub Części ze strony jakiejkolwiek strony innej niż nasza firma lub też strony, która została przez nas do tego upoważniona; w formie pisemnej;
 7. Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie Produktu lub Części spowodowane tarciem, zużyciem, działaniem środków chemicznych lub nagromadzeniem zabrudzeń na Częściach szybko zużywających się. „Części szybko zużywające się” obejmują między innymi: tłoki, tłoczyska, uszczelki, podkładki dystansowe, pierścienie uszczelniające o przekroju zaślepek i głowice solankowe na wszystkich głowicach z wykorzystaniem tłoków, a także klapy dysków głowic na głowicach typu Autotrol oraz części wymagające wymiany w ramach zalecanych procedur konserwacyjnych, takich jak pierścienie O-ring i uszczelki obudowy filtrów:
 8. Głowice narażone na zbyt wysokie poziomy substancji zanieczyszczających z poniższej listy wymagają konserwacji w ramach corocznego harmonogramu serwisowego:
  • Ozon: > 0,0 mg/l
  • Chlor lub chloraminy: > 4 mg/l
  • Siarkowodór
  • pH: < 6 lub > 9
  • Żelazo: w stężeniach wystarczających do spowodowania zużycia ścierno-adhezyjnego na powierzchniach tłoka i uszczelki
  • Mangan: w stężeniach wystarczających do spowodowania zużycia ścierno-adhezyjnego na powierzchniach tłoka i uszczelki
  • Piasek i zawiesiny ciał stałych: w stężeniach wystarczających do spowodowania zużycia ścierno-adhezyjnego na powierzchniach tłoka i uszczelki
 9. Ze względu na warunki wodne niektóre Produkty lub Części mogą wymagać lub czyszczenia w okresie gwarancyjnym. Produkty lub Części zwracane z powodu nagromadzenia zabrudzeń, w tym między innymi zapchane filtry, nie są objęte niniejszą gwarancją;
 10. Brak zgodności z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, w tym między innymi przepisów budowlanych;
 11. Uszkodzenie spowodowane uderzeniami, płynami korozyjnymi, gazami lub substancjami chemicznymi;
 12. Uszkodzenia spowodowane zastosowaniem hydropneumatycznym lub pneumatycznym;
 13. Koszty prac związanych z instalacją części gwarancyjnych i koszty transportu łącznie z kilometrażem leżą po stronie właściciela systemu;
 14. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez części lub materiały

PROCEDURA UDZIELANIA GWARANCJI

Udzielamy przedłużenia gwarancji wyłącznie na rzecz bezpośrednich klientów transakcyjnych firmy PENTAIR EUROPE. Wszyscy klienci wtórni niniejszych Produktów i Części muszą przesłać roszczenia gwarancyjne wraz z bezpośrednimi dostawcami.
W celu otrzymania korzyści z niniejszej Ograniczonej gwarancji wadliwe Produkty lub Części muszą zostać zwrócone naszej firmie w możliwie najkrótszym terminie od momentu wykrycia wady materiałowej, jednak nie później niż termin okresu gwarancyjnego podany w niniejszej Ograniczonej gwarancji.
W przypadku roszczeń gwarancyjnych dotyczących Produktu lub Części uwzględniających szkody osobowe lub obrażenia ciała należy powiadomić nas o takim roszczeniu, a nasza firma zapewni bezpośrednią współpracę z użytkownikiem końcowym celem rozwiązania wszelkich tego rodzaju roszczeń wedle wyłącznego uznania naszej firmy. W żadnym wypadku nie należy uznawać żadnych roszczeń gwarancyjnych dotyczących Produktu lub Części uwzględniających obrażenia ciała lub zniszczenie mienia bez naszej pisemnej zgody.

PROCEDURA ZWROTU

Żadne towary nie zostaną zwrócone firmie Pentair Europe bez uprzedniej pisemnego potwierdzenia firmy za pośrednictwem tak zwanego Upoważnienia do zwrotu produktów (ang. RMA). Potwierdzenie to nie oznacza żadnych bezpośrednich ani pośrednich i wyraźnych lub ukrytych zobowiązań firmy Pentair Europe i w żadnym wypadku nie powoduje zawieszenia obowiązku płatności spoczywającego na Nabywcy w określonym terminie. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia firmy Pentair Europe wraz z adresem, pod który można dostarczyć wadliwy(-e) element(-y) Nabywca prześle te element(-y) pod adres wskazany wraz z kopią Upoważnienia do zwrotu produktów (RMA) otrzymanego od firmy Pentair Europe. Należy dołączyć je na zewnątrz opakowania lub dostarczyć wraz z dokumentami przewozowymi. W przypadku wnioskowania o dokumenty RMA w celu dokonania zwrotu nowych i pozbawionych wad materiałów z powodu pomyłek firmy Pentair Europe lub Nabywcy o dokument RMA należy wnieść w ciągu 60 dni od daty odebrania towaru i należy go przesłać w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentu RMA. W przypadku wnioskowania o dokumenty RMA w celu dokonania zwrotu wadliwych materiałów (podlegających lub niepodlegających gwarancji) dokument RMA można uzyskać w dowolnym czasie, a element(-y) należy zwrócić w ciągu 30 dni. Zwrot dokonany po upływie tych terminów nie jest dozwolony, a towary zostaną zwrócone Nabywcy na koszt Nabywcy.

W ramach Ograniczonej gwarancji nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty dostawy lub transportu poniesione w związku ze zwrotem Produktu lub Części. Produkt zwrócony w sposób niezapewniający integralności podczas przesyłki nie zostanie objęty gwarancją.

Wymagany formularz do wypełnienia w ramach wniosku o upoważnienie zwrotu produktów można znaleźć na końcu tej sekcji.

WARUNKI ZWROTU: PRODUKTY POZBAWIONE WAD (ograniczone do nadwyżki zapasów, omyłkowych zamówień/dostaw)

O ile produkt nie jest zwracany w związku z wadliwym działaniem należy zwrócić go w stanie nieuszkodzonym, czystym i w oryginalnym opakowaniu w celu spełnienia warunków rekompensaty. Do zwrotu kosztów zostaną zaakceptowane wyłącznie produkty spełniające normy jakości. Części odłączone od gotowych towarów, produkty nieaktywne lub produkty nieznajdujące się w oryginalnym opakowaniu nie będą podlegać rekompensacie.

Dostępne są różne poziomy rekompensaty w zależności od przyczyny zwrotu, stanu produktu oraz warunków zwrotu:

 •  Upoważnienia do zwrotu produktów (RMA) zostało przesłane w ciągu 60 dni od przyjęcia towarów:
  • Produkty zostały omyłkowo przesłane przez firmę Pentair: Koszty transakcji mogące powstać podczas dostawy produktów leżą po stronie firmy Pentair. Niezależnie od tego postanowienia firma Pentair wybierze spedytora. Kwota wypłacona przez firmę Pentair wyniesie 100% zwróconych materiałów i kosztów transportu.
  • Produkty zostały omyłkowo zamówione przez Nabywcę: Koszty transakcji mogące powstać podczas dostawy produktów leżą po stronie Nabywcy. Ilość towarów podlegających akceptacji zwrotu i wypłaceniu środków zostanie określona przez firmę Pentair w zależności od możliwości ich ponownej sprzedaży. Maksymalna kwota zwrotu wyniesie 75% netto w przypadku produktów podlegających standardowemu obrotowi w ciągu 3 miesięcy. Nota kredytowa (CN) zostanie wydana po odebraniu towarów w dobrym stanie. W przypadku Not kredytowych (CN) na kwotę poniżej 200 euro zostanie naliczona opłata w wysokości 30 euro.
 • Upoważnienia do zwrotu produktów (RMA) nie zostało przesłane w ciągu 60 dni od przyjęcia towarów LUB w przypadku wniosku o zwrot nadmiaru zapasów:

Wniosek o zwrot można przesłać maksymalnie w ciągu 2 lat od daty nabycia. Konieczne jest podanie konkretnego Numeru części (PN) oraz numeru faktury lub dokumentu potwierdzającego sprzedaż odnoszące się do zakupu. Koszty transakcji mogące powstać podczas dostawy produktów leżą po stronie Nabywcy.

Ilość towarów podlegających akceptacji zwrotu i wypłaceniu środków zostanie określona przez firmę Pentair w zależności od możliwości ich ponownej sprzedaży. Maksymalna kwota zwrotu wyniesie 50% netto w przypadku produktów podlegających standardowemu obrotowi w ciągu 3 miesięcy lub 25% w przypadku obrotu w ciągu 6 miesięcy. Nota kredytowa (CN) zostanie wydana po odebraniu towarów w dobrym stanie. W przypadku Not kredytowych (CN) na kwotę poniżej 1000 euro zostanie naliczona opłata w wysokości 30 euro.

BRAK INNYCH GWARANCJI

W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy prawa FIRMA PENTAIR EUROPE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU w odniesieniu do Produktu/Produktów, Części oraz wszelkich dołączanych materiałów w formie pisemnej. Niniejsza ograniczona gwarancja zapewnia konkretne prawa. Stronie mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się od siebie w zależności od konkretnego regionu.

BRAK ZOBOWIĄZAŃ ZA SZKODY WYNIKOWE

W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy prawa firma PENTAIR EUROPE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w jakiejkolwiek postaci, w tym miedzy innymi za stratę czasu, niedogodności, wydatki takie jak koszty rozmów telefonicznych, koszty pracy lub materiałów poniesione w związku z usunięciem lub wymianą Produktu/Produktów lub Części, szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie związane z obrażeniami ciała, utratą zysków biznesowych, przerwaniem działań biznesowych, utratą informacji biznesowych lub jakąkolwiek inną stratą materialną wynikającą z zastosowania lub braku możliwości zastosowania wadliwego(-ych) Produktu/Produktów pomimo poinformowania o możliwości wystąpienia takich szkód. W każdym wypadku całość odpowiedzialności firmy PENTAIR EUROPE w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Ograniczonej gwarancji ogranicza się do kwoty w rzeczywistości zapłaconej za Produkt/Produkty lub Części.

POZOSTAŁE PRAWA

Niniejsza gwarancja zapewnia klientowi konkretne prawa, które opisano powyżej. Dodatkowo prawa klienta w stosownych przypadkach podlegają ochronie zgodnie z Dyrektywami europejskimi lub w razie ich braku zgodnie z krajowymi przepisami prawa.

GWARANCJE LUB OŚWIADCZENIA INNYCH PODMIOTÓW

Żaden sprzedawca ani żadna inna osoba nie jest uprawniony(-a) do udzielania innych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Produktów firmy Pentair Europe. Równocześnie firma Pentair Europe ani żadne należące do niej podmioty nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek tego rodzaju gwarancje lub oświadczenia.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I PRAWODAWSTWO

Niniejsze Ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów na terenie Europy, a także każda umowa podlegająca postanowieniom tego dokumentu, podlega wyłącznej regulacji szwajcarskich przepisów prawa i musi zostać sformułowana, być interpretowana i wprowadzana w życie zgodnie z tymi przepisami za wyjątkiem przepisów kolizyjnych. Wyklucza się również zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać z niniejszych Ogólnych warunków i zasad sprzedaży produktów na terenie Europy i/i podlegającej im umowy będą przekazywane wyłącznie do kompetentnego sądu w okręgu sądowym Lausanne oraz stosownego(-ych) sądu(-ów) apelacyjnego(-ych).

RÓŻNE INFORMACJE

W przypadku wyroku sądu stanowiącego o kolizji jakiegokolwiek z niniejszych postanowień z jakimkolwiek postanowieniem ustawowym pozostałe warunki zachowają pełną moc prawną. Nieważne postanowienie w takim wypadku będzie uznawane za zastąpione podobnym warunkiem o mocy prawnej, o możliwie najbliższym celu i zamierzeniu nieważnego warunku. Nagłówki zawarte w niniejszym dokumencie uwzględniono w celu zapewnienia większej wygody odniesienia i nie wpływają one na strukturę lub interpretację dokumentu.

Wersja wielojęzykowa dokumentu w formacie PDF jest dostępna tutaj: Ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów firmy Water Purification w regionie EMEA

Certyfikaty zgodności

Poniżej można znaleźć certyfikaty niektórych z naszych rodzin produktów. Prosimy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpującą listą wszystkich naszych certyfikatów. W razie konieczności zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z nami.

CE

 

acs

 

DM174

Nadzór korporacyjny

Polityka prywatności

Warunki użytkowania