Wettelijk

 1. Algemene verkoopvoorwaarden Europa

 2. Conformiteitscertificeringen

 3. Corporate governance

 4. Privacybeleid

 5. Gebruiksvoorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden Europa

INLEIDING

De onderstaande Algemene verkoopvoorwaarden Europa regelen de verkoop van goederen en/of diensten die worden geleverd of verstrekt door Pentair (Pentair Water Belgium BVBA, Pentair Water France SAS of Pentair Water Italy Srl), hierin de “verkoper” genoemd, aan de koper, die hierin de “koper” wordt genoemd.  De partijen komen overeen dat, zelfs indien deze Algemene verkoopvoorwaarden Europa niet bij elk door de verkoper verkocht product worden gevoegd, deze Algemene verkoopvoorwaarden Europa gelden voor alle verkopen uitgevoerd door de verkoper tot de verkoper nieuwe algemene voorwaarden bezorgt aan de koper.

AANVAARDING

Er wordt enkel een overeenkomst afgesloten wanneer een order schriftelijk door de verkoper wordt bevestigd en (een verwijzing naar) deze Algemene verkoopvoorwaarden Europa bevat, of wanneer de verkoper en koper schriftelijk anders overeenkomen. De order van de koper wordt enkel aanvaard onder de volgende algemene voorwaarden. Als de in de order van de koper vermelde voorwaarden niet overeenstemmen met deze voorwaarden, zal dit een tegenaanbod vormen en wordt de koper geacht de voorwaarden van de verkoper te hebben aanvaard, tenzij hij de verkoper schriftelijk in kennis stelt van het tegendeel binnen drie (3) dagen na ontvangst van de bevestiging door de verkoper. Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor elke andere (al dan niet schriftelijke) overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt afgesloten. Toevoegingen aan of wijzigingen van deze algemene voorwaarden treden pas in werking nadat ze schriftelijk door de partijen werden overeengekomen en ondertekend. Deze Algemene verkoopvoorwaarden Europa vormen de volledige overeenkomst tussen de verkoper en de koper voor de aan- en verkoop van de betrokken goederen en/of diensten na de bevestiging van de aankooporder van de koper door de verkoper en ze hebben voorrang op alle andere voorstellen en prijsopgaven.

AANBIEDINGEN - PRIJSOPGAVEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het aanbod, zijn alle aanbiedingen door de verkoper in alle opzichten vrijblijvend tot de order door de verkoper is bevestigd. Alle informatie vermeld in de catalogussen, prospectussen, prijslijsten en andere documenten van de verkoper wordt enkel ter informatie verstrekt. De verkoper of de fabrikant heeft het recht om de producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

MINIMUMORDER

De vereiste minimumorder is 200 € of 250 $; voor orders van minder dan 200 € of 250 $ wordt een kost van 30 € of 40 $ aangerekend bovenop het bedrag van de order.

BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

Alleen de specificaties die schriftelijk door de verkoper worden bevestigd, maken deel uit van de overeenkomst en als er geen specificaties schriftelijk worden bevestigd, gelden de standaardspecificaties van de verkoper (die uitsluitend door de verkoper worden bepaald).

LEVERING

De door de verkoper voorgestelde leveringsdatum(s) is (zijn) slechts een raming van de verkoper en is (zijn) in geen geval bindend. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de koper een levering bijgevolg niet eenzijdig annuleren vanwege het niet naleven van de leveringsdatum; dit geeft evenmin aanleiding tot welke compensatie ook. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de levering uitgevoerd “af fabriek Herentals (België), magazijnen van de verkoper” of “af fabriek Romentino (Italië), magazijnen van de verkoper” voor kopers die in de Schengen-zone zijn gevestigd. Levering aan kopers die buiten de Schengen-zone zijn gevestigd, worden uitgevoerd “FCA (vrachtvrij tot vervoerder) Herentals (België), magazijnen van de verkoper” of “FCA (vrachtvrij tot vervoerder) Romentino (Italië), magazijnen van de verkoper” al naargelang het geval. In alle leveringen is de standaardverpakking van de verkoper inbegrepen. De verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Het productrisico wordt in alle omstandigheden aan de koper overgedragen op het ogenblik van de levering, namelijk het tijdstip waarop het product ter beschikking van de koper wordt gesteld in het magazijn van de verkoper.

PRIJZEN – TAKSEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen van de verkoper “af fabriek Herentals (België), magazijnen van de verkoper” of “af fabriek Romentino (Italië), magazijnen van de verkoper” voor kopers die in de Schengen-zone zijn gevestigd, of “FCA (vrachtvrij tot vervoerder) Herentals (België), magazijnen van de verkoper” of “FCA (vrachtvrij tot vervoerder) Romentino (Italië), magazijnen van de verkoper” voor kopers die buiten de Schengen-zone zijn gevestigd. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen en de levering zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of aan te passen. Alle prijzen van de verkoper zijn nettoprijzen, exclusief taksen, lasten, douanerechten en alle heffingen waaraan de producten kunnen worden onderworpen.

KREDIETBRIEF (LETTER OF CREDIT)

Wanneer de verkoopovereenkomsten moeten worden uitgevoerd met een L/C (kredietbrief), is de procedure van Pentair van toepassing. De voorgeschreven procedure kan altijd bij onze afdeling Administratie worden aangevraagd.

BETALING – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De betalingsvoorwaarden zijn vooruitbetaling tenzij anders vermeld in de order. Opmerkingen en voorbehoud met betrekking tot de factuur en/of de algemene voorwaarden die erop zijn vermeld, moeten via aangetekend schrijven met opgave van redenen worden overgemaakt binnen 8 dagen na de factuurdatum. In geval van niet-betaling op of voor de vermelde betalingsdatum, is er een conventionele interest van 1,5% per maand verschuldigd op het factuurbedrag zonder kennisgeving de jure, vanaf de vermelde vervaldatum. Elke begonnen maand zal worden aangerekend als een volledige maand. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met eventuele door de verkoper betaalde invorderingskosten (zoals werkuren en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, impact op het financieel beheer, enz.). Deze compensatie is verschuldigd bovenop de interest voor laattijdige betalingen, de kosten van de invorderingsprocedure en een mogelijke compensatie voor materiële schade en winstderving.
Cheques en wissels zijn slechts geldig als betaalmiddel na de inning. Alle eventuele kosten zijn ten laste van de koper. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De kosten voor de acceptatie van wissels zijn ten laste van de koper.
In geval van niet-betaling van een factuur door de koper heeft de verkoper het recht om de uitvoering van zijn overige contractuele verplichtingen te schorsen. Alle producten die niet volledig werden betaald, blijven eigendom van de verkoper; in dat geval worden eventuele betaalde voorschotten als compensatie gebruikt voor onkosten en winstderving.
In geval van niet-betaling heeft de verkoper altijd het recht om de producten bij de koper terug te halen. In dat geval zal de verkoper de koper vooraf en via aangetekend schrijven in gebreke stellen en een betalingstermijn van zeven dagen toekennen.

ANNULERING

Afhankelijk van artikel 10 van deze algemene voorwaarden, kan de koper orders enkel annuleren mits voorafgaande schriftelijke instemming van de verkoper verkregen is. De koper dient alle kosten voor de verkoper als gevolg van deze annulering te betalen, of een minimum annuleringskost van 25% van de waarde van de order, indien deze hoger is. Orders die minder dan 10 dagen voor de geplande leveringsdatum worden geannuleerd, worden afgewerkt en gefactureerd aan de contractuele prijs.

PRODUCTEN GEFABRICEERD VOLGENS DE SPECIFICATIE VAN DE KOPER

De verkoper en de koper kunnen overeenkomen dat de verkoper producten zal fabriceren volgens de specificaties van de koper. In dat geval zullen de verkoper en de koper de specifieke details (bijvoorbeeld betreffende de specificaties, de minimale aankoopvereisten, prijzen, duur van de overeenkomst, enz.) schriftelijk overeenkomen. Deze Algemene verkoopvoorwaarden Europa blijven echter van toepassing op een dergelijke overeenkomst. Verder zal de koper – ongeacht een dergelijke meer specifieke overeenkomst – altijd instaan voor alle kosten die de verkoper maakt om aan de specificatie van de koper te voldoen, zoals, maar niet beperkt tot, kosten betaald voor werktuigen (mallen, gietvormen, gereedschap, matrijzen en patronen), kosten in verband met de bestelling van grondstoffen, componenten of andere onderdelen en alle andere verbintenissen die de verkoper aangaat; zelfs tijdens de voorbereidingsfase wanneer de koper nog geen definitieve order heeft geplaatst. De koper heeft niet het recht om een order voor dergelijke producten op maat te annuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en altijd uitsluitend op voorwaarde dat hij alle door de verkoper betaalde kosten in verband met de order en de annulering ervan terugbetaalt. De koper is tevens verplicht om alle producten op maat die de verkoper heeft gefabriceerd in overeenstemming met de aparte overeenkomst, of die hij volgens zijn redelijk besluit heeft geproduceerd in afwezigheid van een dergelijke aparte overeenkomst, aan te kopen en te betalen.

GEREEDSCHAP

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper en de koper overeengekomen, is en blijft alle uitrusting (inclusief, maar niet beperkt tot mallen, gietvormen, gereedschap, matrijzen en patronen) die werd vervaardigd voor de fabricage van door de klant gespecifieerde producten uitsluitend het eigendom van de verkoper niettegenstaande dat de kosten ervan eventueel geheel of gedeeltelijk aan de koper werden aangerekend.

ENGINEERING – ONTWERP – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp, de specificatie en/of de engineering van zijn producten. Het recht op, de volledige en onbeperkte eigendom van en het recht op het gebruik van alle ontwerpen, specificaties en engineeringinformatie die door de verkoper ter beschikking worden gesteld, berusten te allen tijde bij de verkoper. Pentair heeft nog niet gecontroleerd of er mogelijke intellectuele eigendomsrechten van derden bestaan die kunnen worden geschonden als gevolg van de verkoop en de levering van de producten en Pentair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of schade in dit verband. De koper aanvaardt uitdrukkelijk alle risico's voor eventuele schendingen van intellectuele eigendomsrechten als gevolg van zijn import en/of gebruik van de producten.

NALEVING HANDELSBEPERKINGEN

Onverminderd elke andere andersluidende bepaling in de aankooporder of deze Algemene verkoopvoorwaarden Europa, stemt de koper ermee in om de door de verkoper aan de koper geleverde producten, technische informatie of diensten niet te verkopen aan, te exporteren naar of te versturen naar IRAN, NOORD-KOREA, SYRIË, CUBA en NOORD-SOEDAN, inclusief entiteiten of personen in deze landen, hetzij direct, hetzij indirect (hierna: “de positie van de verkoper”). Als de verzending van de producten door de verkoper naar de koper in overtreding is met de exportwetten van de EU, de Verenigde Staten, elk ander toepasselijk rechtsgebied of elke andere internationale autoriteit of de positie van de verkoper, of als de koper niet binnen 7 dagen na het verzoek van de verkoper informatie verstrekt over de eindbestemming en de identiteit van de eindgebruiker, heeft de verkoper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de koper recht heeft op enige vergoeding.

OVERMACHT

In geval van overmacht worden de leveringsverbintenissen en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. In dit geval is de verkoper alleen verplicht om te leveren van zodra dit mogelijk is. In geval van overmacht is geen van beide partijen aansprakelijk tegenover de andere partij. Voor het doel van deze overeenkomst betekent overmacht: onvoorziene omstandigheden in verband met personen en/of materialen die het de verkoper onmogelijk maken om de overeenkomst uit te voeren, of de uitvoering zo moeilijk of duur maken dat een stipte naleving van deze overeenkomst niet van de verkoper kan worden geëist. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer, maar blijven niet beperkt tot: maatregelen genomen door de overheid, pannes, verkeers- en/of transportproblemen, verstoringen in de levering van afgewerkte producten, grondstoffen en/of hulpstoffen, stakingen, lock-outs, belemmeringen door derden, voor beide partijen onvoorziene technische complicaties, enz.

BEËINDIGING

Als de koper de facturen niet betaalt, of de producten niet in ontvangst neemt, of blijk geeft van onvermogen, zoals faillissement, juridische en niet-juridische instemming, schikking, betaling met ongedekte cheques, protest, enz. heeft de verkoper het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder voorafgaand bericht, via een aangetekende brief, zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd zijn rechten op compensatie.

LANGUAGE (taal)

De rechtsgeldige vorm van deze Algemene verkoopvoorwaarden Europa is de Engelstalige versie.

ONZE GARANTIEVERPLICHTINGEN

Als tijdens de toepasselijke garantieperiode een belangrijke productie- of materiaalfout van door deze garantie gedekte producten of onderdelen aan het licht komt, dan beperken onze verplichtingen zich tot het opstellen van een creditnota (CN) voor het bedrag van uw originele aankoopprijs van het product of het onderdeel of, naar ons goeddunken, tot het herstellen of het vervangen van het defecte product of onderdeel (bij de keuze tussen een creditnota of een herstelling of vervanging zullen wij rekening houden met de voorkeur van de koper). De koper moet productiefouten bewijzen.
De garantie is alleen geldig als de goederen voorzien zijn van het originele identificatielabel waarmee zij vanuit de Pentair vestigingen werden verzonden. Mocht dit label niet beschikbaar zijn (verwijderd, onleesbaar), dan moeten eventuele regelingen besproken en overeengekomen worden met uw Pentair contactpersoon. De voorwaarden van deze garantie zijn onderworpen aan het dwingend recht en de voorschriften van het land waarin het product of onderdeel werd gekocht.

GARANTIEVERPLICHTINGEN VAN PENTAIR EUROPE

 • Eenmaal geactiveerd via de app ‘Scan&Service’, gaat de garantieverlenging onmiddellijk in en is ze geldig voor de volgende periode: 
 • Indien niet geactiveerd, geldt de garantie van de dag van verzending, voor de volgende periode:

 


UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE

 1. Defecten die ons niet binnen de toepasselijke garantieperiode worden gemeld.
 2. Verontreiniging van of afzettingen op membranen.
 3. Alle elementen die door andere ondernemingen geproduceerd werden en duidelijk zo worden aangegeven. Op die elementen kunnen garanties van de originele fabrikanten van toepassing zijn. Het kan gaan om serviceonderdelen die door andere ondernemingen worden geproduceerd, zoals onder meer motoren, pistons, dichtingskits, afstandringenkits, bypasskleppen, pekelleidingkoppelingen & -systemen of andere onderdelen die niet van Pentair afkomstig zijn.
 4. Problemen die voortvloeien uit de niet-naleving van de installatie-, bedienings- of onderhoudsinstructies of -tekeningen, of verkeerde installatie, bediening of onderhoud.
 5. Schade veroorzaakt door overmacht, verkeerd gebruik, nalatigheid of ongeval.
 6. Problemen die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van veranderingen of wijzigingen aan deze producten of onderdelen of van pogingen om ze te herstellen door andere partijen dan wijzelf of dan een partij die wij schriftelijk hebben goedgekeurd.
 7. Beschadiging of defect van een product of onderdeel veroorzaakt door wrijving, slijtage, chemische aantasting of ophoping van vuil op slijtageonderdelen. "Slijtageonderdelen" zijn onder meer: pistons, pistonstangen, dichtingsringen, afstandsringen, X-ringen van eindkappen en pekelkleppen van alle kleppen met pistonbediening, alsook klepschotelscharnieren op Autotrol kleppen, en onderdelen die volgens de aanbevolen onderhoudsprocedures moeten worden vervangen, zoals O-ringen en pakkingen van filterbehuizingen.
 8. Kleppen die blootgesteld worden aan hoge concentraties van stoffen uit de onderstaande lijst van verontreinigers, moeten onderhouden worden volgens een jaarlijks serviceprogramma.
  • Ozon: > 0,0 mg/l
  • Chloor of chloramines: > 4 mg/l
  • Waterstofsulfide
  • pH: < 6 or > 9
  • IJzer: in concentraties die voldoende hoog zijn om de piston- en dichtingsoppervlakken af te slijten.
  • Mangaan: in concentraties die voldoende hoog zijn om de piston- en dichtingsoppervlakken af te slijten.
  • Zand en vaste stoffen: in concentraties die voldoende hoog zijn om de piston- en dichtingsoppervlakken af te slijten.
 9. Afhankelijk van de toestand van het water is het mogelijk dat bepaalde producten of onderdelen tijdens de garantieperiode moeten worden onderhouden of gereinigd. Producten of onderdelen die worden teruggebracht wegens ophoping van vuil, zoals verstopte filters, worden niet gedekt door deze garantie.
 10. Niet-naleving van de toepasselijke regels en voorschriften.
 11. Schade ten gevolge van schokken, bijtende vloeistoffen, gassen of chemicaliën.
 12. Schade ten gevolge van hydropneumatisch of pneumatisch gebruik;
 13. de werkuren voor de installatie van gewaarborgde onderdelen en de vervoerskosten, inclusief afgelegde kilometers, zijn ten laste van de eigenaar van het systeem.
 14. Elke vorm van schade veroorzaakt door onderdelen of materialen.

PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE GARANTIE

Wij breiden garanties alleen uit tot klanten die rechtstreekse transacties zijn aangegaan met PENTAIR EUROPE. Alle secundaire klanten van deze producten en onderdelen moeten garantieclaims indienen bij hun rechtstreekse leveranciers.
Om in aanmerking te komen voor de voordelen van deze Beperkte Garantie, moeten defecte producten of onderdelen zo snel mogelijk na het ontdekken van het belangrijke defect aan ons teruggegeven worden, en in ieder geval uiterlijk op de vervaldatum van de garantieperiode die in deze Beperkte Garantie wordt vermeld.
Als Garantieclaims voor producten of onderdelen ook betrekking hebben op materiële schade of lichamelijk letsel, dient u ons in kennis te stellen van een dergelijke claim. Wij zullen dan rechtstreeks met de eindgebruiker samenwerken om dergelijke claims naar ons goeddunken af te handelen. U mag in geen geval een garantieclaim voor producten of onderdelen met lichamelijk letsel of materiële schade afhandelen zonder onze schriftelijke toestemming.

TERUGGAVEPROCEDURE

Er mogen geen goederen naar Pentair Europe worden teruggestuurd zonder schriftelijke toestemming, de zogeheten "Return Material Authorization" (RMA). Deze toestemming houdt geen enkele directe of indirecte, zichtbare of onzichtbare aansprakelijkheid van Pentair Europe in en heft in geen geval de verplichting van de koper op om de nog verschuldigde betalingen op de vervaldatums uit te voeren. Na ontvangst van de schriftelijke toestemming van Pentair Europe, die ook het verzendingsadres voor de defecte elementen vermeldt, moet de koper de elementen naar het aangegeven adres verzenden, samen met een kopie van de ontvangen RMA. Deze kopie moet aan de buitenzijde van de doos bevestigd worden of samen met de vervoersdocumenten afgegeven worden. Een RMA om nieuw materiaal zonder tekortkomingen te retourneren wegens een vergissing van Pentair Europe of van de koper, moet binnen 60 dagen na ontvangst van de goederen worden aangevraagd, en binnen 30 dagen na de ontvangst van de RMA worden teruggestuurd. Een RMA om materiaal met tekortkomingen te retourneren (al dan niet onder garantie), kan op gelijk welk moment aangevraagd worden. De producten moeten binnen 30 dagen geretourneerd worden. Een teruggave na deze tijdslimieten wordt niet aanvaard en de goederen zullen op kosten van de koper naar de koper geretourneerd worden.

Wij zijn in het kader van deze Beperkte Garantie niet aansprakelijk voor verzendings- of vervoerskosten die betrekking hebben op de teruggave van het product of onderdeel. Een product dat geretourneerd wordt op een manier die niet borg staat voor de integriteit tijdens het vervoer, zal mogelijk niet gedekt zijn door de garantie.

Aan het einde van dit deel vindt u het formulier om een toestemming voor het retourneren van producten aan te vragen.

TERUGGAVEVOORWAARDEN PRODUCTEN ZONDER TEKORTKOMINGEN (enkel voor voorraadoverschot, verkeerde bestelling/levering).

Als het product niet wegens tekortkomingen wordt geretourneerd, moet het in onbeschadigde en propere toestand in de originele verpakking worden teruggezonden om aan de terugbetalingsvoorwaarden te voldoen. Alleen standaardproducten die in productie zijn, worden aanvaard voor terugbetaling. Onderdelen die losgemaakt zijn van afgewerkte producten, producten die niet meer in productie zijn en producten die zich niet in hun originele verpakking bevinden, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Afhankelijk van de reden voor de teruggave, de productstatus en de teruggavemodaliteiten zijn verschillende terugbetalingsniveaus mogelijk:

 •  De RMA (Return Merchandise Authorization) werd binnen 60 dagen na ontvangst van de goederen verzonden:
  • Producten werden verkeerd verzonden door Pentair: de vervoerskosten die in het kader van de verzending van de producten worden gemaakt, zijn ten laste van Pentair. Pentair kiest echter de expediteur. Het door Pentair gecrediteerde bedrag zal 100% van de prijs van de geretourneerde materialen en de vervoerskosten bereiken.
  • Producten werden verkeerd besteld door koper: de vervoerskosten die in het kader van de verzending van de producten worden gemaakt, zijn ten laste van de koper. Pentair bepaalt de hoeveelheid goederen die voor retournering en creditering kan worden aanvaard op basis van de mogelijkheid om deze goederen door te verkopen. Het maximale terugbetalingsbedrag is 75% voor producten met een normale omlooptijd van 3 maanden. De CN wordt opgemaakt nadat de goederen in goede staat werden ontvangen. Voor CN's onder 200 euro zal een vergoeding van 30 euro worden toegepast.
 • De RMA (Return Merchandise Authorization) werd niet binnen 60 dagen na ontvangst van de goederen verzonden OF aangevraagd wegens voorraadoverschot:

Maximaal 2 jaar na de aankoopdatum kan een retourneringsaanvraag worden ingediend. Het betrokken artikelnummer (AN) en het nummer van de factuur of van het verkoopdocument met betrekking tot de aankoop moeten worden vermeld. De vervoerskosten die in het kader van de verzending van de producten worden gemaakt, zijn ten laste van de koper.

Pentair bepaalt de hoeveelheid goederen die voor retournering en creditering kan worden aanvaard op basis van de mogelijkheid om deze goederen door te verkopen. Het maximale terugbetalingsbedrag is 50% voor producten met een normale omlooptijd van 3 maanden of 25% voor producten met een omlooptijd van 6 maanden. De CN wordt opgemaakt nadat de goederen in goede staat werden ontvangen. Voor CN's onder 1000 euro zal een vergoeding van 30 euro worden toegepast.

GEEN ANDERE GARANTIES

Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, WIJST PENTAIR EUROPE ELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, met betrekking tot het (de) product(en), het (de) onderde(e)l(en) en eventuele bijbehorende documenten. Deze beperkte garantie geeft u bepaalde wettelijke rechten. U hebt mogelijk andere rechten die van land tot land verschillen.
GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE
Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, kan PENTAIR EUROPE in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, zoals onder meer tijdverlies; ongemak; telefoonkosten; werkuren of materiaalkosten die gemaakt moeten worden om het (de) product(en) of het (de) onderde(e)l(en) te verwijderen of te vervangen; speciale, secundaire, gevolg- of indirecte schade wegens lichamelijk letsel; winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteit; verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldverlies, voortvloeiend uit het gebruik van het (de) defecte product(en) of het (de) defecte onderde(e)l(en) of uit de onmogelijkheid om het (ze) te gebruiken, zelfs waar ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade. De aansprakelijkheid van PENTAIR EUROPE krachtens de bepalingen van deze Beperkte Garantie blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk werd betaald voor het (de) product(en) of het (de) onderde(e)l(en).

ANDERE RECHTEN

Deze garantie verleent u specifieke rechten zoals hierboven beschreven. Bovendien worden de rechten van de klant beschermd daar waar ze van toepassing zijn, volgens de Europese richtlijnen of, bij ontstentenis ervan, de nationale wetten.

GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGINGEN DOOR DERDEN

Noch een handelaar noch een andere persoon heeft de toestemming om anders luidende garanties te geven of verklaringen af te leggen over producten van Pentair Europe. Bijgevolg kan noch Pentair Europe noch één van zijn entiteiten aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke garantie of verklaring.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze Algemene verkoopvoorwaarden Europa en elke overeenkomst die onderworpen is aan de bepalingen ervan, vallen uitsluitend onder en moeten worden geïnterpreteerd en opgelegd in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving, met uitsluiting van conflicterende wetgeving. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods) wordt eveneens uitgesloten. Alle geschillen die uit deze Algemene verkoopvoorwaarden Europa en/of de overeenkomst die eraan is onderworpen, kunnen ontstaan, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het gerechtelijk district Lausanne en het/de relevante hof/hoven van beroep.

DIVERSE BEPALINGEN

Als een rechtbank van oordeel is dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd is met een toepasselijke statutaire bepaling, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht en van toepassing. In dat geval zal de ongeldige bepaling worden geacht vervangen te zijn door een gelijkaardige, wettelijk afdwingbare bepaling die het doel en de intentie van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De titels in dit document werden enkel opgenomen om de verwijzing te vergemakkelijken en tasten de betekenis en interpretatie ervan niet aan.

De meertalige pdf-versie is hier beschikbaar: Algemene verkoopvoorwaarden Europa

Conformiteitscertificeringen

Hieronder treft u de certificeringen voor sommige van onze productfamilies. Let op: deze lijst is niet een volledige lijst van al onze certificeringen. In geval van nood voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

CE

 

acs

 

DM174

Corporate governance

Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden